Jak złożyć ofertę

A. WYMAGANE DOKUMENTY

Jeśli chcesz ubiegać się o pracę w FagorMastercook S.A. prosimy o przesłanie poniższych dokumentów:

1. Curriculum Vitae ze zdjęciem, wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez FagorMastercook S.A. lub inny podmiot Grupy Fagor w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych FagorMastercook S.A., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żmigrodzkiej 143, lub innego podmiotu Grupy Fagor, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach Grupy Fagor, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo do dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania".

2. List motywacyjny – proszę napisać, jakie stanowisko lub dziedzina jest dla Ciebie interesująca.


B. PROCES REKRUTACJI

1. Analiza nadesłanych dokumentów
  • Wstępna selekcja odbywa się poprzez weryfikację aplikacji kandydatów na podstawie dokumentów (CV i list motywacyjny). Określamy czy nadesłane aplikacje odpowiadają naszym oczekiwaniom na dane stanowisko;

2. Rozmowy rekrutacyjne
  • Wybrane na postawie wstępnej selekcji osoby, zapraszane są na spotkania. Rozmowy rekrutacyjne w pierwszej kolejności przeprowadzane są przez wyspecjalizowanych pracowników działu personalnego;
  • Wybrani kandydaci (3-5 osób) biorą udział drugim etapie rekrutacji, w którym uczestniczy również przyszły przełożony;
  • W ciągu trzech tygodni wybrani kandydaci powiadamiani są o wynikach rekrutacji;

3. Dalsze etapy selekcji
  • Ostatecznego wyboru dokonuje bezpośredni przełożony nowej osoby;
  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na trzymiesięczny okres próbny;
  • Ofertę należy przesłać na adres mailowy  z wpisaną w tytule maila nazwą stanowiska.

 

SUPERMEDIA Interactive