Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego FAGOR MASTERCOOK S.A, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego FAGOR MASTERCOOK S.A, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do FAGOR MASTERCOOK. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody FAGOR MASTERCOOKS.A.FagorMastercook Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu,  ul. Żmigrodzka 143, wpisana do Krajowego Rejestru Handlowego – Rejestru dla Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000035082, o kapitale zakładowym w wysokości 100.075.530 zł,
SUPERMEDIA Interactive