Polityka prywatności

Wszystkie działania firmy FAGOR MASTERCOOK SA  są zgodne z ustaleniami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz osobnymi przepisami odnoszącymi się do ochrony danych w Internecie. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.FagorMastercook Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu,  ul. Żmigrodzka 143, wpisana do Krajowego Rejestru Handlowego – Rejestru dla Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000035082, o kapitale zakładowym w wysokości 100.075.530 zł,
SUPERMEDIA Interactive